Artifacts of maven artifact group ai.grakn

Artifact Versions Description Releases Snapshots Latest uploaded at
grakn 0.15.0  0.14.0  0.13.0 
Grakn
A distributed semantic graph database.
3 0 2017-07-21 10:21:35 UTC
grakn-client 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:20:42 UTC
grakn-core 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:20:14 UTC
grakn-dashboard 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:21:47 UTC
grakn-dist 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:27:26 UTC
grakn-engine 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:22:06 UTC
grakn-factory 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:27:37 UTC
grakn-graph 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:21:22 UTC
grakn-graql 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:20:40 UTC
grakn-graql-shell 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:21:48 UTC
grakn-migration 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:20:32 UTC
grakn-test 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:20:57 UTC
grakn-test-profiles 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:21:57 UTC
grakn-test-tools 0.15.0  1 0 2017-07-21 10:21:11 UTC
migration-base 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:21:38 UTC
migration-csv 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:21:25 UTC
migration-export 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:20:55 UTC
migration-json 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:21:32 UTC
migration-owl 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:20:09 UTC
migration-sql 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:21:53 UTC
migration-xml 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:20:24 UTC
orientdb-factory 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:20:30 UTC
titan-factory 0.15.0  0.14.0  0.13.0  3 0 2017-07-21 10:21:31 UTC