Artifacts of maven artifact group ai.grakn

Artifact Versions Description Releases Snapshots Latest uploaded at
grakn 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0 
Grakn
A distributed semantic graph database.
15 0 2017-11-27 18:08:55 UTC
grakn-client 0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  10 0 2017-11-27 18:07:27 UTC
grakn-core 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  15 0 2017-11-27 18:07:38 UTC
grakn-dashboard 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  15 0 2017-11-27 18:08:50 UTC
grakn-dist 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  12 0 2017-11-02 15:23:00 UTC
grakn-engine 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  15 0 2017-11-27 18:05:50 UTC
grakn-factory 0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  10 0 2017-11-27 18:08:56 UTC
grakn-graph 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  12 0 2017-08-23 06:46:04 UTC
grakn-graql 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  15 0 2017-11-27 18:05:58 UTC
grakn-graql-shell 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  15 0 2017-11-27 18:05:35 UTC
grakn-kb 0.18.0  0.17.1  0.17.0  3 0 2017-11-27 18:07:57 UTC
grakn-migration 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  15 0 2017-11-27 18:07:43 UTC
grakn-orientdb-factory 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.10.0  4 0 2017-01-19 03:38:19 UTC
grakn-test 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.11.0  0.10.0  13 0 2017-11-27 18:07:26 UTC
grakn-test-profiles 0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  10 0 2017-11-27 18:08:28 UTC
grakn-test-tools 0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  5 0 2017-11-27 18:07:14 UTC
grakn-titan-factory 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.10.0  5 0 2017-01-19 03:38:18 UTC
janus-factory 0.18.0  0.17.1  0.17.0  3 0 2017-11-27 18:06:10 UTC
migration-base 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  15 0 2017-11-27 18:06:07 UTC
migration-csv 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  15 0 2017-11-27 18:07:51 UTC
migration-export 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  15 0 2017-11-27 18:07:02 UTC
migration-json 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  15 0 2017-11-27 18:06:16 UTC
migration-owl 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  15 0 2017-11-27 18:06:44 UTC
migration-sql 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  15 0 2017-11-27 18:08:22 UTC
migration-xml 0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  9 0 2017-11-27 18:06:54 UTC
orientdb-factory 0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.11.0  6 0 2017-08-23 06:45:51 UTC
redis-mock 0.1.3  0.1.2  0.1.1  0.1.0 
redis-mock
In memory Redis mock for testing
4 0 2017-10-10 08:13:17 UTC
redisq 0.0.5 
Redisq
Queue in Redis
1 0 2017-10-05 10:33:28 UTC
test-integration 0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  4 0 2017-11-27 18:08:59 UTC
test-snb 0.18.0  0.17.1  0.17.0  0.16.0  4 0 2017-11-27 18:07:33 UTC