Artifacts of maven artifact group ai.grakn

Artifact Versions Description Releases Snapshots Latest uploaded at
grakn 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0 
Grakn
A distributed semantic graph database.
9 0 2017-06-02 18:20:05 UTC
grakn-client 0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  4 0 2017-06-02 18:20:02 UTC
grakn-core 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  9 0 2017-06-02 18:19:55 UTC
grakn-dashboard 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  9 0 2017-06-02 18:20:02 UTC
grakn-dist 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  8 0 2017-06-02 18:22:25 UTC
grakn-engine 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  9 0 2017-06-02 18:19:51 UTC
grakn-factory 0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  4 0 2017-06-02 18:22:32 UTC
grakn-graph 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  9 0 2017-06-02 18:19:52 UTC
grakn-graql 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  9 0 2017-06-02 18:19:50 UTC
grakn-graql-shell 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  9 0 2017-06-02 18:20:03 UTC
grakn-migration 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  9 0 2017-06-02 18:22:35 UTC
grakn-orientdb-factory 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.10.0  4 0 2017-01-19 03:38:19 UTC
grakn-test 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.13.0  0.12.1  0.11.0  0.10.0  7 0 2017-06-02 18:19:55 UTC
grakn-test-profiles 0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  4 0 2017-06-02 18:19:58 UTC
grakn-titan-factory 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.10.0  5 0 2017-01-19 03:38:18 UTC
migration-base 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  9 0 2017-06-02 18:19:53 UTC
migration-csv 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  9 0 2017-06-02 18:19:57 UTC
migration-export 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  9 0 2017-06-02 18:22:30 UTC
migration-json 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  9 0 2017-06-02 18:19:56 UTC
migration-owl 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  9 0 2017-06-02 18:19:49 UTC
migration-sql 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  9 0 2017-06-02 18:19:57 UTC
migration-xml 0.13.0  0.12.1  0.12.0  3 0 2017-06-02 18:22:32 UTC
orientdb-factory 0.13.0  0.12.1  0.11.0  3 0 2017-06-02 18:19:49 UTC
titan-factory 0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  4 0 2017-06-02 18:22:31 UTC