Artifacts of maven artifact group ai.grakn

Artifact Versions Description Releases Snapshots Latest uploaded at
grakn 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0 
Grakn
A distributed semantic graph database.
8 0 2017-04-21 01:38:16 UTC
grakn-client 0.12.1  0.12.0  0.11.0  3 0 2017-04-21 01:38:09 UTC
grakn-core 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  8 0 2017-04-21 01:36:42 UTC
grakn-dashboard 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  8 0 2017-04-21 01:36:52 UTC
grakn-dist 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  7 0 2017-04-21 01:38:04 UTC
grakn-engine 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  8 0 2017-04-21 01:36:45 UTC
grakn-factory 0.12.1  0.12.0  0.11.0  3 0 2017-04-21 01:36:46 UTC
grakn-graph 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  8 0 2017-04-21 01:36:41 UTC
grakn-graql 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  8 0 2017-04-21 01:36:39 UTC
grakn-graql-shell 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  8 0 2017-04-21 01:36:50 UTC
grakn-migration 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  8 0 2017-04-21 01:39:27 UTC
grakn-orientdb-factory 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.10.0  4 0 2017-01-19 03:38:19 UTC
grakn-test 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.12.1  0.11.0  0.10.0  6 0 2017-04-21 01:38:17 UTC
grakn-test-profiles 0.12.1  0.12.0  0.11.0  3 0 2017-04-21 01:36:47 UTC
grakn-titan-factory 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.10.0  5 0 2017-01-19 03:38:18 UTC
migration-base 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  8 0 2017-04-21 01:38:10 UTC
migration-csv 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  8 0 2017-04-21 01:36:46 UTC
migration-export 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  8 0 2017-04-21 01:36:50 UTC
migration-json 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  8 0 2017-04-21 01:38:12 UTC
migration-owl 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  8 0 2017-04-21 01:38:07 UTC
migration-sql 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  8 0 2017-04-21 01:36:45 UTC
migration-xml 0.12.1  0.12.0  2 0 2017-04-21 01:38:09 UTC
orientdb-factory 0.12.1  0.11.0  2 0 2017-04-21 01:36:44 UTC
titan-factory 0.12.1  0.12.0  0.11.0  3 0 2017-04-21 01:36:51 UTC