Artifacts of maven artifact group ai.grakn

Artifact Versions Description Releases Snapshots Latest uploaded at
grakn 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0 
Grakn
A distributed semantic graph database.
12 0 2017-08-23 07:06:13 UTC
grakn-client 0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  7 0 2017-08-23 06:54:41 UTC
grakn-core 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  12 0 2017-08-23 07:05:41 UTC
grakn-dashboard 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  12 0 2017-08-23 06:45:59 UTC
grakn-dist 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  11 0 2017-08-23 06:54:24 UTC
grakn-engine 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  12 0 2017-08-23 06:46:29 UTC
grakn-factory 0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  7 0 2017-08-23 07:06:40 UTC
grakn-graph 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  12 0 2017-08-23 06:46:04 UTC
grakn-graql 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  12 0 2017-08-23 06:46:14 UTC
grakn-graql-shell 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  12 0 2017-08-23 07:05:34 UTC
grakn-migration 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  12 0 2017-08-23 07:07:19 UTC
grakn-orientdb-factory 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.10.0  4 0 2017-01-19 03:38:19 UTC
grakn-test 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.11.0  0.10.0  10 0 2017-08-23 07:06:09 UTC
grakn-test-profiles 0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  7 0 2017-08-23 07:07:39 UTC
grakn-test-tools 0.16.0  0.15.0  2 0 2017-08-23 07:06:48 UTC
grakn-titan-factory 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.10.0  5 0 2017-01-19 03:38:18 UTC
migration-base 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  12 0 2017-08-23 07:05:36 UTC
migration-csv 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  12 0 2017-08-23 06:46:17 UTC
migration-export 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  12 0 2017-08-23 07:06:44 UTC
migration-json 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  12 0 2017-08-23 07:07:07 UTC
migration-owl 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  12 0 2017-08-23 07:05:26 UTC
migration-sql 0.9.0  0.8.0  0.7.0  0.6.1  0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  0.10.0  12 0 2017-08-23 07:07:07 UTC
migration-xml 0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  6 0 2017-08-23 06:46:26 UTC
orientdb-factory 0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.11.0  6 0 2017-08-23 06:45:51 UTC
redis-mock 0.1.3  0.1.2  0.1.1  0.1.0 
redis-mock
In memory Redis mock for testing
4 0 2017-10-10 08:13:17 UTC
redisq 0.0.5 
Redisq
Queue in Redis
1 0 2017-10-05 10:33:28 UTC
test-integration 0.16.0  1 0 2017-08-23 07:06:41 UTC
test-snb 0.16.0  1 0 2017-08-23 07:06:56 UTC
titan-factory 0.16.0  0.15.0  0.14.0  0.13.0  0.12.1  0.12.0  0.11.0  7 0 2017-08-23 06:45:56 UTC