cn.jiangzeyin:common-boot:1.1.5

Group / Artifact / Version cn.jiangzeyin / common-boot / 1.1.5
Last modified2017-12-04 09:47:55 UTC
Parent GAV cn.jiangzeyin / common-parent / 1.1.5
Repository URL http://repo1.maven.org/maven2/cn/jiangzeyin/common-boot/1.1.5/
Packaging jar
POM File View
Effective POM File View
Dependency tag
<dependency>
  <groupId>cn.jiangzeyin</groupId>
  <artifactId>common-boot</artifactId>
  <version>1.1.5</version>
</dependency>
'cn.jiangzeyin:common-boot:jar:1.1.5'
<dependency org="cn.jiangzeyin" name="common-boot" rev="1.1.5" />
@Grapes(@Grab(group='cn.jiangzeyin', module='common-boot', version='1.1.5'))
compile 'cn.jiangzeyin:common-boot:1.1.5'
libraryDependencies += "cn.jiangzeyin" % "common-boot" % "1.1.5"
Repository tag
  <repository>
    <id>central</id>
    <url>http://repo1.maven.org/maven2/</url>
  </repository>
Packages

cn.jiangzeyin

cn.jiangzeyin.cache

cn.jiangzeyin.common

cn.jiangzeyin.common.interceptor

cn.jiangzeyin.common.request

cn.jiangzeyin.common.spring

cn.jiangzeyin.controller.base

cn.jiangzeyin.controller.multipart

cn.jiangzeyin.pool

cn.jiangzeyin.util