Artifacts of maven artifact group com.atlassian.jira