Pom of com.giffing.bucket4j.spring.boot.starter:bucket4j-spring-boot-starter:0.0.5

Back to com.giffing.bucket4j.spring.boot.starter:bucket4j-spring-boot-starter:0.0.5

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <parent>
        <groupId>com.giffing.bucket4j.spring.boot.starter</groupId>
        <artifactId>bucket4j-spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>0.0.5</version>
        <relativePath>..</relativePath>
    </parent>

    <artifactId>bucket4j-spring-boot-starter</artifactId>
    <packaging>jar</packaging>

    <name>bucket4j-spring-boot-starter</name>
    <description>Spring Boot Starter für Bucket4J</description>


    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>

    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
            <scope>provided</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-zuul</artifactId>
            <scope>provided</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-cache</artifactId>
            <scope>provided</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>javax.cache</groupId>
            <artifactId>cache-api</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.github.vladimir-bukhtoyarov</groupId>
            <artifactId>bucket4j-core</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.github.vladimir-bukhtoyarov</groupId>
            <artifactId>bucket4j-jcache</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>javax.servlet</groupId>
            <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
            <scope>provided</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>