com.github.1991wangliang:yunyongxun:1.0.0

Group / Artifact / Version com.github.1991wangliang / yunyongxun / 1.0.0
Nameyunyongxun
Descriptionyunyongxun project for Spring Boot
Last modified2017-10-24 11:00:27 UTC
URL https://github.com/1991wangliang/yuntongxun-restapi
Repository URL http://repo1.maven.org/maven2/com/github/1991wangliang/yunyongxun/1.0.0/
Packaging jar
POM File View
Effective POM File View
Dependency tag
<dependency>
  <groupId>com.github.1991wangliang</groupId>
  <artifactId>yunyongxun</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
</dependency>
'com.github.1991wangliang:yunyongxun:jar:1.0.0'
<dependency org="com.github.1991wangliang" name="yunyongxun" rev="1.0.0" />
@Grapes(@Grab(group='com.github.1991wangliang', module='yunyongxun', version='1.0.0'))
compile 'com.github.1991wangliang:yunyongxun:1.0.0'
libraryDependencies += "com.github.1991wangliang" % "yunyongxun" % "1.0.0"
Repository tag
  <repository>
    <id>central</id>
    <url>http://repo1.maven.org/maven2/</url>
  </repository>
Packages

com.lorne.yuntongxun

com.lorne.yuntongxun.service

com.lorne.yuntongxun.service.impl

com.lorne.yuntongxun.utils