Artifacts of maven artifact group com.github.1991wangliang

Artifact Versions Description Releases Snapshots Latest uploaded at
yunyongxun 1.0.0 
yunyongxun
yunyongxun project for Spring Boot
1 0 2017-10-24 11:00:27 UTC
yuntongxun 1.0.0 
yunyongxun
yunyongxun project for Spring Boot
1 0 2017-10-25 05:17:15 UTC
weixin-api-service 1.0.3  1.0.2 
weixin-api-service
weixin-api-service project for Spring Project
2 0 2018-01-15 01:33:54 UTC
weixin-api 1.0.4  1.0.3  1.0.2  1.0.1  1.0.0 
weixin-api
weixin-api project for Spring Project
5 0 2018-02-08 08:29:18 UTC
springfox-swagger-ui 1.0.0.RELEASE 
swagger-ui
swagger-ui project for Spring Boot
1 0 2017-10-25 02:49:18 UTC
springcloud-transaction 1.0.2  1.0.1  1.0.0 
springcloud-transaction
springcloud-transaction project for Spring Boot
3 0 2017-11-14 01:36:52 UTC
sds-socket 1.2.5  1.2.4  1.2.2  1.2.1  1.2.0  1.1.0 
sds_socket
sds socket framework
6 0 2018-01-26 02:34:58 UTC
sds-delivery 1.2.5  1.2.4  1.2.2  1.2.1  1.2.0  1.1.0 
sds_delivery
sds delivery framework
6 0 2018-01-26 02:33:11 UTC
lorne-tx-core 1.0.2  1.0.0 
lorne-tx-core
tx-lcn-core project for Spring Boot
2 0 2017-11-14 01:35:16 UTC
lorne_sds_socket 1.0.1  1.0.0 
lorne_sds_socket
sds socket framework
2 0 2017-11-06 07:32:29 UTC
lorne_sds_delivery 1.0.0 
lorne_sds_delivery
sds delivery framework
1 0 2017-10-20 15:48:52 UTC
lorne_quartz 1.0.0 
lorne_quartz
lorne_quartz framework
1 0 2017-10-25 03:15:09 UTC
lorne_mysql 1.0.1  1.0.0 
lorne_mysql
lorne_mysql project for Spring Boot
2 0 2018-04-08 03:46:23 UTC
lorne_mongo 1.0.1  1.0.0 
lorne_mongo
lorne_mongo framework
2 0 2017-10-27 13:05:08 UTC
lorne_feign 1.0.0 
lorne_feign
lorne_feign framework
1 0 2017-10-25 03:02:47 UTC
lorne_exception 1.0.0.RELEASE  1.0.0-test  1.0.0 
lorne_exception
exception framework
3 0 2017-10-20 08:54:44 UTC
lorne_excel 2.0.0  1.0.0 
lorne_excel
lorne_excel framework
2 0 2017-12-15 15:36:35 UTC
lorne_core 1.0.0 
lorne_core
core framework
1 0 2017-10-20 09:06:57 UTC
dubbo-transaction 1.0.2  1.0.0 
dubbo-transaction
dubbo-transaction project for Spring Boot
2 0 2017-11-14 01:38:05 UTC
aliyun-java-sdk-dysmsapi 1.0.0 
aliyun-java-sdk-dysmsapi
for aliyun-java-sdk-dysmsapi
1 0 2017-12-04 09:52:34 UTC
alipay-sdk 1.0.0 
lorne_core
alipay-sdk project for Spring Project
1 0 2017-10-25 02:08:45 UTC
alipay-api-service 1.0.4  1.0.3  1.0.2 
alipay-api
alipay-api project for Spring Project
3 0 2018-04-27 13:33:54 UTC
alipay-api 1.0.3  1.0.2  1.0.1  1.0.0 
alipay-api
alipay-api project for Spring Project
4 0 2018-01-15 01:35:49 UTC