Pom of com.github.fomkin:korolev-jcache-support_2.11:0.5.1

Back to com.github.fomkin:korolev-jcache-support_2.11:0.5.1

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<project xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.github.fomkin</groupId>
  <artifactId>korolev-jcache-support_2.11</artifactId>
  <packaging>bundle</packaging>
  <description>jcache-support</description>
  <version>0.5.1</version>
  <name>jcache-support</name>
  <organization>
    <name>com.github.fomkin</name>
  </organization>
  <url>https://github.com/fomkin/korolev</url>
  <licenses>
    <license>
      <name>Apache License, Version 2.0</name>
      <url>http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0</url>
      <distribution>repo</distribution>
    </license>
  </licenses>
  <scm>
    <url>git@github.com:fomkin/korolev.git</url>
    <connection>scm:git:git@github.com:fomkin/korolev.git</connection>
  </scm>
  <developers>
    <developer>
      <id>fomkin</id>
      <name>Aleksey Fomkin</name>
      <email>aleksey.fomkin@gmail.com</email>
    </developer>
  </developers>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.scala-lang</groupId>
      <artifactId>scala-library</artifactId>
      <version>2.11.11</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.github.fomkin</groupId>
      <artifactId>korolev-server_2.11</artifactId>
      <version>0.5.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.scalatest</groupId>
      <artifactId>scalatest_2.11</artifactId>
      <version>3.0.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>javax.cache</groupId>
      <artifactId>cache-api</artifactId>
      <version>1.0.0</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>