Artifacts of maven artifact group com.github.yizzuide