Versions of artifact com.jcraft:jsch

JSch

JSch is a pure Java implementation of SSH2

Artifact Version Name Latest uploaded at
0.1.54 JSch 2016-09-03 09:42:14 UTC
0.1.53 JSch 2015-06-05 15:32:34 UTC
0.1.52 JSch 2015-03-19 18:01:10 UTC
0.1.51 JSch 2014-03-18 09:07:51 UTC
0.1.50 JSch 2013-05-09 08:22:16 UTC
0.1.49 JSch 2012-10-11 16:48:31 UTC
0.1.48 JSch 2012-04-24 15:07:58 UTC
0.1.47 JSch 2012-04-06 03:34:23 UTC
0.1.46 JSch 2012-02-02 12:39:25 UTC
0.1.45 JSch 2011-11-01 16:31:02 UTC
0.1.43-1 JSch 2011-02-18 06:50:30 UTC
0.1.44-1 JSch 2011-02-18 06:49:36 UTC
0.1.43 JSch 2011-02-18 01:16:13 UTC
0.1.44 JSch 2011-02-18 01:06:56 UTC
0.1.42 JSch 2009-08-06 18:29:39 UTC
0.1.41 JSch 2009-04-16 17:51:42 UTC
0.1.38 JSch 2008-05-28 03:47:18 UTC
0.1.31 JSch 2007-02-26 22:57:08 UTC
0.1.25 JSch 2006-10-26 14:05:50 UTC
0.1.29 JSch 2006-10-26 14:05:39 UTC
0.1.27 JSch 2006-04-21 05:11:45 UTC
0.1.24 jsch 2006-01-05 04:21:17 UTC
0.1.23 jsch 2005-11-07 05:30:37 UTC