li.rudin.arduino:arduino-core:2.6

Group / Artifact / Version li.rudin.arduino / arduino-core / 2.6
Last modified2014-03-11 09:37:06 UTC
Parent GAV li.rudin.arduino / arduino / 2.6
Repository URL http://repo1.maven.org/maven2/li/rudin/arduino/arduino-core/2.6/
Packaging jar
POM File View
Effective POM File View
Dependency tag
<dependency>
  <groupId>li.rudin.arduino</groupId>
  <artifactId>arduino-core</artifactId>
  <version>2.6</version>
</dependency>
'li.rudin.arduino:arduino-core:jar:2.6'
<dependency org="li.rudin.arduino" name="arduino-core" rev="2.6" />
@Grapes(@Grab(group='li.rudin.arduino', module='arduino-core', version='2.6'))
compile 'li.rudin.arduino:arduino-core:2.6'
libraryDependencies += "li.rudin.arduino" % "arduino-core" % "2.6"
Repository tag
  <repository>
    <id>central</id>
    <url>http://repo1.maven.org/maven2/</url>
  </repository>
Used by
GroupArtifactVersion
li.rudin.arduino arduino-managed 2.6 
Packages

li.rudin.arduino.core

li.rudin.arduino.core.cache

li.rudin.arduino.core.ethernet

li.rudin.arduino.core.pool

li.rudin.arduino.core.producer

li.rudin.arduino.core.queue