Artifacts of maven artifact group org.jboss.jbossts.jta

Artifact Versions Description Releases Snapshots Latest uploaded at
narayana-jta 4.17.42.Final  4.17.41.Final  4.17.40.Final  4.17.38.Final  4.17.37.Final  4.17.36.Final  4.17.35.Final  4.17.32.Final  4.17.31.Final  4.17.28.Final  4.17.27.Final  4.17.26.Final  4.17.25.Final 
JBossTS: ArjunaJTA narayana-jta
JBossTS: ArjunaJTA narayana-jta (jta uber jar)
13 0 2017-04-19 19:43:26 UTC
narayana-jta-all 4.17.42.Final  4.17.41.Final  4.17.40.Final  4.17.37.Final  4.17.36.Final  4.17.35.Final  4.17.32.Final  4.17.31.Final  4.17.28.Final  4.17.27.Final  4.17.26.Final  4.17.25.Final 
JBossTS: ArjunaJTA
JBossTS: ArjunaJTA
12 0 2017-04-19 19:43:14 UTC