Artifacts of maven artifact group org.jboss.spec.javax.jms

Artifact Versions Description Releases Snapshots Latest uploaded at
jboss-jms-api_2.0_spec 1.0.1.Final 
Java(TM) Message Service (JMS) 2.0 API
JSR-000343: Java(TM) Message Service (JMS) 2.0 API
1 0 2017-06-28 08:04:47 UTC