Versions of artifact org.jvnet.hudson.plugins:buckminster

Buckminster

Integrates Eclipse Buckminster as a builder in Hudson

Artifact Version Name Latest uploaded at
1.1.0 Buckminster 2011-03-31 22:31:07 UTC
1.0.8 Buckminster 2011-01-14 23:59:16 UTC
1.0.5 Buckminster 2010-11-07 01:04:57 UTC
1.0.4 Buckminster 2010-10-09 10:03:31 UTC
1.0.3 Buckminster 2010-05-11 19:01:32 UTC
1.0.2 Buckminster 2010-04-06 22:03:50 UTC
1.0.1 Buckminster 2010-04-02 10:38:02 UTC
1.0.0 Buckminster 2010-03-27 14:03:43 UTC
0.9.5 Buckminster 2010-03-24 18:59:55 UTC
0.9.4 Buckminster 2010-03-22 21:01:04 UTC
0.9.3 Buckminster 2009-12-11 00:06:47 UTC
0.9.2 Buckminster 2009-11-25 18:41:30 UTC
0.9.1 Buckminster 2009-08-06 18:38:47 UTC
0.9 Buckminster 2009-08-03 21:05:20 UTC
0.8.4 Buckminster 2009-07-23 20:33:05 UTC
0.8.3 Buckminster 2009-07-16 22:20:50 UTC
0.7.1 Buckminster 2009-07-16 21:39:06 UTC
0.7 Buckminster 2009-07-07 22:54:42 UTC
0.6 Buckminster 2009-06-22 17:16:16 UTC
0.5 Buckminster 2009-06-16 19:14:08 UTC
0.4 Buckminster 2009-06-16 18:30:06 UTC
0.3 Buckminster 2009-06-16 18:30:06 UTC
0.2 Buckminster 2009-06-13 11:53:04 UTC